Aktuelt fagstoff

Husk dette ved kontantsalg

10012012144621PMimages000522Navn og org.nr for seljar, kvitteringsnummer, dato, ytelsen, pris med spesifisert MVA. Dersom seljar er detaljist og salget skjer kontant ved levering, kan seljar unnlata å anngi kjøpar, men kun dersom kjøpar ikkje er bokføringspliktig, og vara eller tjenesten ikkje er rekna for vidaresal, eller som direkte innsatsfaktor i produksjonen.

Det er kjøpar sitt ansvar at seljar påfører kjøpar sitt navn, og evt anna informasjon kjøpar måtte be om.

Fra og med inntekts- og skatteåret 2011 tapes retten til både skattefradrag og fradrag for MVA ved kontant betaling hvis beløpet er kr 10 000,- eller mer. Fra 1 januar 2011 må betaling av varer og tjenester skje via bank eller annet foretak med rett til å drive betaligsformidling for at næringsdrivende (uansett foretaksform) skal miste retten til skattefradrag og fradrag for MVA. Regelen gjelder også for privatpersoner. Av viktig praktisk betydning kan man bli gjort medansvarlig for leier/kjøpers manglende betaling av skatt og avgift.

MVA satser

Merverdiavgift betales ved omsetning av de fleste varer og tjenester.

Generell sats 25%
Redusert sats (mat) 15%
Lav sats (overnatting, persontransport, kultur, idrett) 8%
Minstegrense for registering i merverdiavgiftsmantallet kr 50 000,-

Alle næringsdrivende med avgiftspliktig omsetning over en viss størrelse, plikter å sende søknad om registrering til skattekontoret. Næringsdrivende skal registreres fra og med det tidspunkt avgiftspliktig omsetning eller uttak overstiger 50 000 kroner. Fra samme tidspunkt inntrer avgiftsplikten, og den registrerte skal da kreve opp og innbetale merverdiavgiften. Hvis det ved oppstart av virksomheten er på det rene at beløpsgrensen for registrering vil overstiges senest innen tre uker fra igangsetting, vil registrering kunne skje umiddelbart, slik at merverdiavgift kan beregnes fra første krone. Beløpsgrensen for registrering i Merverdiavgiftsregisteret refererer seg til nettoomsetningen, det vil si omsetning uten merverdiavgift. Beløpsgrensen knytter seg til den næringsdrivendes samlede omsetning og uttak i en periode på tolv måneder. Denne tolv-måneders perioden er uavhengig av kalenderåret.

Diverse om lønn

 

Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgivere må betale arbeidsgiveravgift av lønn og annen godtgjørsel for arbeidstakere som i inntektsåret har arbeidet i Norge. Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift er sammenfallende med fristen for bealing av arbeidsgiveravgift. Satsen på arbeidsgiveravgift i denne sonen er 14,1 %

Feriepenger

Grunnlaget for feriepenger er arbeidsvederlag (lønn m.m.) utbetalt i opptjeningsåret, inklusiv utbetalte sykepenger i arbeidsgiverperioden. Opptjeningsåret er kalenderåret forut for ferieåret. Feriegodtgjørelse beregnes etter loven som 10,2 % av feriepengegrunnlaget. For arbeidstakere som har 5 uker ferie er den alminnelige satsen 12%. Arbeidstakeren har ikke krav på vanlig lønn i ferien istedenfor prosentberegnede feriepenger. ferielovens system sier at feriepengene skal utbetales på siste vanlige lønningsdag før ferien.